Lejekontrakt – A-kælderen + evt. køkken

Påkrævet
Påkrævet
Leje af A-Kælder Leje af A-Kælder + køkken Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
 

Depositum kr. 4.000 og leje kr. 500 for A-Kælderen. Ønskes køkkenet ligeledes, er lejen yderligere kr. 500.

Det samlede beløb kr. 4.500/5.000 betales ved aftalens indgåelse. Aftalen er ikke gældende før det samlede beløb er modtaget og kontrakten er underskrevet af lejer og administration.

Betaling kan kun ske ved overførsel af penge til: reg. nr.  5073   kontonummer 1567835


Det skal ved betaling anføres hvilken dato betalingen vedrører.(f.eks. ”leje a-kælder 17. april 2018”)


Nøglen udleveres på kontoret i åbningstiden. Nøglen udleveres personligt til den der står på kontrakten som lejer af lokalet. Lejer skal være bosat på kollegiet på tidspunktet for datoen for udlejning. Afleveres nøglen ikke til tiden eller er den bortkommet opkræves kr. 250 af depositum.

Hvis lejer ønsker at ændre låneaftalen/aflyse senere end 14 dage før arrangementet, skal der betales kr. 300. Sker ændring/aflysning senere end 3 dage før arrangementet skal der betales kr. 500. Depositum tilbagebetales efter reglerne herfor. (3 dage før betyder at arrangement til en fredag skal aflyses senest mandag).


Aflysning kan kun ske på mail til: kontoret@boerglumkollegiet.dk med angivelse af dato for arrangement.


Lejer skal sørge for rengøring af lokalet. Er lokalet ikke rengjort vil rengøring blive foretaget og afregnet efter medgået tid(evt. via eksternt firma). Rengøring omfatter samtlige overflader, inventar, køleskabe m.m.                                                                                    


Lejer skal være opmærksom på, at lokalet max. må benyttes af 250 personer.


A-kælderen må kun lejes af beboere på kollegiet med henblik på afholdelse af private arrangementer. Plakater/opslag og lign. med information om arrangementer må kun opsættes på opslagstavlerne rundt omkring på kollegiet. Det er arrangørens ansvar at de nedtages igen efter arrangementet. Plakater og opslag skal senest være fjernet en uge efter arrangementets afholdelse. Er de ikke det vil der blive trukket et beløb af depositum til dækning af udgifterne hertil.


Lejeren/låneren er erstatningsansvarlig for al inventar, glas tallerkener m.m. i A-kælderen samt fællesarealer og toiletter.


Vær opmærksom på at der ikke må siddes på eller stilles tunge ting på bordene.


Derudover skal låner være opmærksom på, at nøglen også passer til toiletterne og at låner også hæfter for disse og er ansvarlig for at de er aflåst efter arrangementet. Andre end de anviste toiletfaciliteter må ikke benyttes.


Lejeren forpligter sig til at rengøre A-kælderen, toiletterne samt fællesarealet inden kl. 12.00 den efterfølgende dag. Benyttes de udendørs faciliteter udenfor a-kælderen, skal disse ligeledes rengøres(cigaretskodder affald m.m. skal fjernes).


Er kælderen ikke rengjort eller på anden måde ikke klar til ny udlejning kl. 12 vil der blive trukket et beløb i det indbetalte depositum.


Syn foretages af kollegiets personale. Personalets anvisninger skal til enhver tid følges.


Lejer forpligter sig til at begrænse støjniveauet, således at de øvrige beboere ikke bliver generet af arrangementet. Dørene til det udvendige areal skal holdes lukket efter kl. 24.00.


Lejer forpligter sig til at føre driftsjournal(forklaring gives ved nøgleudlevering), samt sikre at brandveje er frie.


Tilbagebetaling af depositum vil ske til oplyste reg.nr. og kto.nr. ca. 14 dage efter arrangementets afholdelse.


Affald skal i containeren ved siden af beton garagen oppe ved hovedindgangen (brug postkassenøglen) – HUSK AT LÅSE ALLE DØRE SAMT SLUKKE FOR køleskabe OG MUSIKANLÆGGET.


Med din underskrift erklærer du at du har læst ovenstående samt modtaget ordenreglerne for brug af lokalet, samt at du har læst og er indforstået med de til enhver tid gældende ordensregler. Lejer er indforstået med at såfremt depositum ikke dækker for evt. rengøring, skader m.m. opkræves det resterende beløb via huslejen, og betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


Regler-for-udlejning-af-A-kaelderen.pdf

 

 
Bank oplysninger til tilbagebetaling af depositum.
Påkrævet
Påkrævet